Dyscyplinarka z datą wsteczną?

Czasami niektóre rzeczy wydają się oczywiste, choć takimi nie są. Jeżeli pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze jakiś czas temu, a pracodawca dopiero teraz powziął o tym wiedzę, to czy może uznać, że w momencie dopuszczenia się tych czynów stosunek pracy stracił rację bytu i rozwiązać umowę z datą wsteczną? Przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.   Termin zakończenia stosunku pracy w przypadku wręczenia pracownikowi wypowiedzenia jest ściśle określony w przepisach prawa. Umowa rozwiązuje się zawsze w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa ustawowy (lub uzgodniony) okres wypowiedzenia. Ta zasada nie ma jednak zastosowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez [...]

Autor |19 września 2022|Kategorie: HR 21st|Możliwość komentowania Dyscyplinarka z datą wsteczną? została wyłączona

Utrata zaufania – i co dalej?

Zaufanie stanowi fundament każdej relacji. Ma ono znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym na linii pracownik – pracodawca. Trudno sobie wyobrazić współpracę z osobą, której nie ufamy. Zarówno w literaturze jak i orzecznictwie zwraca się uwagę, że zaufanie do osób (szczególnie zajmujących stanowiska kierownicze), stanowi warunek efektywnego zarządzania firmą i istotny czynnik sukcesu.[1] Czy to oznacza, że utrata zaufania może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy? Tak, może. Co jest jednak istotne nie może być ona wynikiem subiektywnych i arbitralnych uprzedzeń, lecz musi opierać się na obiektywnych przyczynach. Zawsze trzeba więc zadać sobie pytanie - co doprowadziło [...]

Autor |23 sierpnia 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Praca zdalna zostanie na stałe?

Dotychczas praca zdalna pozostawała uregulowana tymczasowo na czas obowiązywania Specustawy COVID. Po wejściu w życie omawianej nowelizacji kodeksu pracy, praca zdalna zostanie uregulowana na stałe w kodeksie pracy. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że proponowana regulacja przewiduje możliwość wykonywania pracy w trybie wyłącznie zdalnym (100% czasu pracy wykonywanej całkowicie w formie zdalnej) lub w formie hybrydowej (częściowo z siedziby pracodawcy, a częściowo zdalnie). Ponadto miejsce wykonywania pracy zdalnej lub hybrydowej, zgodnie z proponowanymi regulacjami, będzie wskazywane pracodawcy przez pracownika i będzie musiało być z pracodawcą uzgodnione. Zasady rozpoczęcia i wykonywania pracy zdalnej Uzgodnienie miejsca wykonywanej pracy będzie mogło nastąpić [...]

Autor |27 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów – co się zmieni?

Pracodawca po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy uzyska jasną kompetencję do wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników zarówno na obecność alkoholu, jak i środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Dotychczas uprawnienie do przeprowadzenia takiej kontroli przysługuje Policji. Przeprowadzenie takiego badania przez samego pracodawcę jest co najmniej problematyczne (szczególnie w kontekście wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jednocześnie dotychczasowe przepisy nie przewidują takiej procedury do badania pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. W świetle proponowanych przepisów pracodawcy mają uzyskać upoważnienie do wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników i jej samodzielnego przeprowadzania. Oczywiście, przeprowadzenie takiej kontroli nie będzie [...]

Autor |27 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Pozorność likwidacji stanowiska pracy

Zgodnie z orzecznictwem sąd pracy nie jest uprawniony do badania i kwestionowania racjonalności decyzji pracodawcy co do redukcji etatów lub likwidacji stanowiska pracy. Sąd pracy jest natomiast uprawniony do weryfikowania czy w zakładzie pracy faktycznie doszło do likwidacji stanowiska pracy. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z pozornością likwidacji stanowiska pracy, a wiec i z pozornością przyczyny rozwiązania umowy o pracę wskazanej przez pracodawcę w oświadczeniu. Jak wyjaśnia Sąd Najwyższy: "Z pozorną likwidacją stanowiska pracy mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy (o innej nazwie), które w istotnych [...]

Autor |19 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Pracownik-tyran?

Świadomość społeczna na temat mobbingu i dyskryminacji znacząco wzrasta, co jest bardzo dobrym sygnałem. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z przesłanek mobbingu i sensu przeciwdziałania takim zachowaniom w zakładach pracy. Utarło się, że mobbing oznacza szefa tyrana i ofiarę w postaci niżej postawionego pracownika. Owszem, takich przypadków jest najwięcej. Mało się jednak mówi o zjawisku odwrotnym, czyli sytuacji, w której to przełożony jest ofiarą nękania lub zastraszania przez swojego podwładnego. To zjawisko jest różnie definiowane. Niektórzy określają je jako mobbing wstępujący, a inni określają je mianem „staffingu”. Pomimo, iż takie sytuacje owiane są pewnego rodzaju tajemnicą i mało [...]

Autor |19 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Obowiązek zwrotu kosztów finansowania szkoleń przez pracodawcę

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem pracownika. Jednocześnie, pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji wiąże się z przyznaniem pracownikowi urlopu szkoleniowego (w minimalnym wymiarze określonym w przepisach Kodeksu cywilnego) i zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. W pierwszym i drugim przypadku pracownik zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia. Nie zawsze jednak realizacja wskazanego obowiązku pracodawcy w zakresie ułatwiania podnoszenia kwalifikacji będzie wiązała się z finansowaniem szkolenia pracownikowi, nawet pomimo faktu, że zgodnie z definicją podnoszenia kwalifikacji z Kodeksu pracy, zdobywanie lub uzupełnianie [...]

Autor |17 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Rozwiązanie umowy z kobietą w okresie ciąży – nie wolno, ale czy można?

Przewrotność tego pytania nie jest przypadkowa. Ogólna reguła wskazuje, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Naturalnymi wyjątkami są zwolnienia dyscyplinarne (tak często w tych okolicznościach nadużywane przez pracodawców), ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Często pomijaną jest jednak możliwość zawarcia z pracownicą porozumienia co do warunków rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli pracownica świadoma swojego stanu ciąży takie porozumienie podpisze, odpada możliwość następczego złożenia przez nią oświadczenia o uchyleniu się do skutków prawnych porozumienia z powołaniem się na istotny błąd co do stanu ciąży istniejącego w dniu przystąpienia do porozumienia. Tymczasem z żadnego przepisu [...]

Autor |17 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Majowe odpisy na ZFŚS bez tajemnic

Z końcem maja upływa termin na dokonanie pierwszej wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy tworzący w swoich zakładach pracy Fundusz, do 31 maja mają obowiązek przekazać minimum 75% kwoty corocznego odpisu podstawowego.   Kogo obowiązuje termin? Warto pamiętać, że termin ten nie dotyczy wszystkich, a jedynie tych pracodawców, którzy tworzą Fundusz obligatoryjnie. Należą do nich podmioty mające status jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, a także podmioty spoza sfery budżetowej, które na dzień 1 stycznia zatrudniają co najmniej: 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (ale mniej niż 50), u których zakładowa organizacja związkowa [...]

Autor |17 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Ustalenie istnienia stosunku pracy – przesłanki

Zasada swobody umów pozwala na dowolne kształtowanie stosunków prawnych, o ile nie prowadzą one do naruszenia prawa, czy też jego obejścia. Do ustalenia, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia stosunku pracy nie wystarczy samo spełnienie warunków formalnych, zgłoszenie do ubezpieczenia, czy też istnienie pewnego rodzaju podporządkowania zatrudniającemu. Stosunek pracy charakteryzuje konieczność osobistego wykonywania pracy, podporządkowanie pracownika pracodawcy, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko, odpłatność pracy. Dla ustalenia stosunku pracy nie ma znaczenia nazwa umowy. Z przepisów prawa nie wynika domniemanie stosunku pracy w każdej sytuacji, gdy zatrudniony osobiście wykonuje pracę zorganizowaną przez podmiot zatrudniający, nawet jeśli [...]

Autor |23 marca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy
Przejdź do góry