KARIERA

Jeżeli chcesz z nami pracować, zobacz nasze aktualne oferty. Możesz też dodać aplikację spontaniczną wysyłając swoje CV na adres office@dgtl.law
Przeczytaj poniżej jak przetwarzamy Twoje dane w związku z procesem rekrutacji.

Paralegal / junior associate

zobacz ogłoszenie

Associate do zespołu HR

zobacz ogłoszenie

DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. przetwarza dane osobowe zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Kto

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Nowogrodzka 47A piętro IV.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego są:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 §1 Kodeksu pracy (dotyczy wyłącznie w zakresie rekrutacji umowy o pracę),
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy (dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną),
 • 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO w pozostałym zakresie – Twoja zgoda (drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO).

2. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe szczególnej kategorii określone w art. 9 ust. 1 RODO).

3. Podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w razie konieczności
i w uzasadnionych przypadkach jest

 • 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • 9 ust. 2 lit. f RODO – niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku danych osobowych szczególnej kategorii.

Dobrowolność podania danych osobowych

W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne (na podstawie zgody) i pozostanie bez wpływu na możliwość Twojego udziału w rekrutacji.

W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnego zawarcia umowy oraz jednocześnie jej wymogiem. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia Ciebie w procesie rekrutacyjnym.

Komu możemy przekazać dane osobowe

Twoje dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,
z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, w tym obsługę
i serwisowanie systemów informatycznych i usługi chmurowe. Możemy również przekazać dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla  celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do upływu ww. okresów.

W razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. prawo sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonych zgód
  w każdym momencie, przy czym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
 8. w przypadkach uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie.

Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych osobowych, a także od wystąpienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Państwa trzecie

Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony określonej w przepisach prawa. Zawsze poinformujemy Cię o zamiarze przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy na etapie zbierania od Ciebie danych.