Spór z organem podatkowym – cz. II

Obowiązujący w Polsce system podatkowy jest oparty na zasadzie samoobliczenia i obliczenia płatniczego, dokonywanego przez podatnika (płatnika) a jeśli się to okaże nie wystarczające to w ostateczności przez organy podatkowe. Polega ona na tym, że podatnik sam ocenia swoją sytuację podatkową i wyciąga określone wnioski odnośnie konieczności zapłacenia podatku, a także gromadzi określoną dokumentację, która: po pierwsze pomaga podatnikowi ocenić jego sytuację podatkową, po drugie stanowi wsparcie merytoryczne w przypadku zaistnienia sporu. Organ podatkowy jest z kolei uprawniony do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków nałożonych przez prawo i ewentualnie do korygowania w drodze decyzji wysokości zobowiązania podatkowego zadeklarowanego przez podatnika [...]

Autor |25 czerwca 2024|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Spór z organem podatkowym

Trudny stan budżetu państwa spowodowany m.in. ogromnymi wydatkami ponoszonymi w związku z trwającą wojną na Ukrainie spowodował, że Ministerstwo Finansów wzmogło i zintensyfikowało czynności sprawdzające oraz kontrole podatkowe i celno-podatkowe. Wprowadzane zmiany w przepisach, cyfryzacja, stosowanie coraz bardziej wyspecjalizowanych systemów informatycznych umożliwiają służbom skarbowym szybsze i bardziej sprawne działania mające na celu sciąganie należności. Działania te nie są wolne jednak od usterek. Wpływ nowoczesnych technologii Czynności podejmowane przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe są obecnie prawie zawsze poprzedzone dokonaniem analizy przeprowadzanej przy udziale systemów informatycznych. Warto zauważyć też, że taktyka organów podatkowych wraz z wdrożeniem do ich pracy nowoczesnych [...]

Autor |17 maja 2024|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

„Ustawa ma swoją treść i trzeba jej się trzymać”

W wydanej 21 lutego 2024 r. uchwale, Sąd Najwyższy w składzie 3 osobowym w sprawie o sygn. III UZP 8/23 uznał że: „Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230.) dalej : „u.s.u.s.”. Choć brak jeszcze pisemnego uzasadnienia uchwały to w jej ustnym uzasadnieniu Sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Korzeniowski wyjaśnił że uchwała jest niczym innym, niż [...]

Autor |19 kwietnia 2024|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Nowy podatek od nieruchomości już w 2025 r.? – część II

Wyrokiem z 18 października 2023 r. (sygn. akt 23/19) Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność z konstytucją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych („UOPL”), krytycznie odnosząc się do przepisów dotyczących opodatkowania (w zakresie wysokości stawek podatku) nieruchomości będących budynkami mieszkalnymi i powiązanymi z nimi garażami. Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów do stycznia 2025 roku. Oznacza to, że i w tym przypadku zmiany w podatku od nieruchomości mogą okazać się na tyle istotne, że być może (i takie są postulaty części środowisk zainteresowanych tą tematyką na przykład Związku Miast Polskich) korzystniejsze mogłoby być wprowadzenie nowej ustawy, nad projektem [...]

Autor |11 kwietnia 2024|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Nowy podatek od nieruchomości już w 2025 r.?

W 2023 Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie w ciągu trzech miesięcy zakwestionował zgodność z konstytucją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych („UOPL”). Najpierw, w wyroku z 4 lipca 2023 r (sygn. akt. SK14/21) uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis zawierający definicję budowli. Później, wyrokiem z 18 października 2023 r. (sygn. akt 23/19) krytycznie odniósł się do przepisów dotyczących opodatkowania nieruchomości (w zakresie wysokości stawek podatku), będących budynkami mieszkalnymi i powiązanymi z nimi garażami. W obu przypadkach Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów do stycznia 2025 roku. Oznacza to, iż zmiany w podatku od nieruchomości mogą okazać się [...]

Autor |24 stycznia 2024|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PCC obywatela Ukrainy nabywającego mieszkanie w Polsce

31 sierpnia 2023 r w życie weszła ustawa, która m.in wprowadziła zmiany w UPCC. Ustawa zniosła obowiązek opłacania PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego. Przepisy nie określiły jednak wprost, czy w sytuacji, gdy nabywcą mieszkania jest osoba spoza Unii Europejskiej posiadająca mieszkanie poza terytorium Unii Europejskiej taka osoba w przypadku nabycia mieszkania w Polsce zostaje zwolniona z obowiązku zapłacenia PCC. Nie sprecyzowano bowiem, czy do nieruchomości posiadanych w chwili nabycia mieszkania w Polsce liczą się też nieruchomości położone poza granicami Unii Europejskiej. Powstaje zatem pytanie jak należy zakwalifikować sytuację, w której przykładowo mieszkanie w Polsce nabywa obywatel [...]

Autor |7 grudnia 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Podatek dochodowy od osób prawnych przy aportowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. z siedzibą poza UE

Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna powoduje powstanie rożnego rodzaju zdarzeń gospodarczych. W poniższych rozważaniach r.pr. Kazimierz Romaniec finalizuje zapoczątkowaną uprzednio analizę konsekwencji podatkowych związanych z przewożeniem przez właścicieli ukraińskich przedsiębiorstw ich wyposażenia do Polski i umieszczania ich w formie aportu w polskich spółkach przedstawiając tym razem konsekwencje podatkowe w odniesieniu do podatku dochodowego („PDOP”) Należy tutaj przypomnieć, że w omawianym stanie faktycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, („Spółka”) posiadająca jednego wspólnika – osobę fizyczną, postanowiła dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Nowe udziały w Spółce miały zostać objęte przez wspólnika będącego spółką z ograniczoną [...]

Autor |18 października 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Programiści pod lupą organów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 lutego 2023 r. (sygn. akt II FSK 1890/20) orzekł, że „Pracodawca może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu również w przypadku, gdy wypłaca twórcom co miesiąc wynagrodzenie w stałej wysokości, niezależnie od liczby utworów, do których prawa zostały przeniesione na jego rzecz”. Sąd nadmienił ponadto, że „Przepisy nie uzależniają możliwości zastosowania wyższych kosztów od tego, czy wysokość honorarium jest adekwatna do wartości utworu”. W cytowanym tu orzeczeniu pojęcie wynagrodzenia obejmowało też premie i wynagrodzenie za urlop. Studząc optymizm podatników, należy jednak wskazać, że ten niewątpliwie bardzo korzystny wyrok dotyczy konkretnej spółki w konkretnie [...]

Autor |20 września 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Aportowe podwyższenie kapitału w spółce z o.o. a podatek PCC – cz.II

Gwoli przypomnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Spółka”), posiadająca jednego wspólnika – osobę fizyczną, postanowiła dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Nowe udziały w Spółce miały zostać objęte przez wspólnika, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Ukrainy, czyli poza terytorium Unii Europejskiej („Nowy Wspólnik”) i pokryte wkładem niepieniężnym, który nie stanowił ani przedsiębiorstwa, ani jej zorganizowanej części. W zamian za udziały w Spółce Nowy Wspólnik zamierzał wnieść do Spółki aportem maszyny i urządzenia konieczne do rozwoju produkcji prowadzonej przez Spółkę w Polsce, które były transportowane spoza UE do Polski. Wspomniane wyżej maszyny i [...]

Autor |29 sierpnia 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Aportowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. a podatek od czynności cywilnoprawnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium RP („Spółka”) posiadająca jednego wspólnika – osobę fizyczną postanowiła dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Nowe udziały w Spółce miały zostać objęte przez wspólnika będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę na terytorium Ukrainy - czyli poza terytorium Unii Europejskiej („Nowy Wspólnik”) i pokryte wkładem niepieniężnym, który nie stanowił ani przedsiębiorstwa, ani jej zorganizowanej części. W zamian za udziały w Spółce Nowy Wspólnik zamierzał wnieść do Spółki aportem maszyny i urządzenia konieczne do rozwoju produkcji prowadzonej przez Spółkę w Polsce, które były transportowane spoza UE do Polski. Wspomniane wyżej maszyny i urządzenia były [...]

Autor |2 sierpnia 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy
Przejdź do góry