Czy podatnicy powinni zacząć się martwić?

Instytucja czynnego żalu jest konstrukcją od dawna wpisaną w polskie prawo karne oraz karne skarbowe. Czynny żal – w zakresie odnoszącym się do drugiej z wymienionych gałęzi prawa – został uregulowany w art. 16 kodeksu karnego skarbowego („KKS”). Instytucja czynnego żalu zakłada wyłączenie karalności czynu zabronionego, jeśli sprawca zawiadomi o jego popełnieniu organ powołany do ścigania i ujawni istotne okoliczności tego czynu. Czynny żal nie odniesie skutków m.in. wobec osób, które kierowały wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, polecały innej osobie – wykorzystując jej uzależnienie od siebie – popełnienie ujawnionego czynu zabronionego, nakłaniały inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, aby skierować [...]

Autor |23 marca 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Niedawny wyrok NSA skłania do refleksji nad polskimi regulacjami exit tax dla osób fizycznych

W dniu 2 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny dla podatników wyrok (II FSK 1186/20 i II FSK 1187/20) potwierdzający, że przepisy o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (również jako „exit tax”) nie odnoszą się do sytuacji, w której polski rezydent darowuje rezydentowi zagranicznemu składnik majątku osobistego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą). NSA uwzględnił skargę kasacyjną podatnika i uchylił niekorzystny dla niego wyrok sądu niższej instancji oraz indywidualną interpretację prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Spór rozstrzygnięty przez NSA odnosił się do wprowadzonej do ustaw o CIT i PIT (odpowiednio 24f i art. 30da wskazanych [...]

Autor |15 lutego 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Na jakie zwolnienia można liczyć?

Podpisanie przez Prezydenta RP uchwalonej 26 stycznia 2023 r. przez Sejm ustawy o fundacji rodzinnej („Ustawa”) i ostateczne wejście jej w życie po trzymiesięcznym „vacatio legis” będzie pierwszym realnym wsparciem dla 860 tysięcy polskich firm rodzinnych. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów 100 największych firm rodzinnych w Polsce zatrudnia 260 tysięcy pracowników. Dla wielu z firm rodzinnych zawarte w Ustawie regulacje mogą zadecydować nawet o ich przetrwaniu. W zamierzeniu ustawodawcy uregulowana Ustawą fundacja rodzinna („Fundacja”) ma stanowić alternatywę dla fundacji zagranicznych. W nich to do tej pory w wielu przypadkach były lokowane środki polskich [...]

Autor |8 lutego 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Zwolnienie… oznaką dobrego samopoczucia

Szkoły nauczają języków obcych na wszelkiego rodzaju organizowanych i prowadzonych przez nie kursach przeprowadzają egzaminy językowe, dokonują oceny kompetencji językowych uczestników kursów językowych oraz osób, które w kursach nie uczestniczą, a pragną pozyskać międzynarodowy certyfikat językowy lub pragną poddać ocenie swoje kompetencje językowe. Przeprowadza też egzaminy w zakresie językowych kwalifikacji zawodowych Kwestią zasadniczą dla ceny oferowanych usług jest kwestia ich opodatkowania podatkiem VAT. Niektóre z usług są bowiem, przy spełnieniu przez podatnika odpowiednich warunków, zwolnione z opodatkowania. Zrozumiałe jest, że szkoły są zainteresowane stworzeniem takiej struktury świadczonych usług, aby przy zachowaniu ich różnorodności były one zwolnione z podatku VAT. [...]

Autor |7 lutego 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Coraz bliżej rewolucji

Krajowy System e-Faktur („KSeF”) to ogólnopolski system teleinformatyczny służący do wystawiania, przechowywania i wysyłania e-faktur. Wedle wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwał ponad 2,5 mld e-faktur rocznie. Opublikowany niedawno przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 30 listopada 2022 wskazuje jakie zmiany w związku z wprowadzeniem e-faktur zajdą zasadniczo od 1 stycznia 2024 r. Chociaż obecnie trwa jeszcze okres fakultatywny funkcjonowania tego systemu, to od 1 stycznia 2024 r. KSeF ma stać się obowiązującym standardem na terenie całego kraju. Przedsiębiorcy powinni zatem uważnie śledzić przygotowania do wprowadzenia [...]

Autor |18 stycznia 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Mechanizm odliczenia w PDOF przez wspólników spółek opodatkowanych estońskim CIT-em a wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Na początku bieżącego roku duży niepokój wśród przedsiębiorców wywołała informacja, że osoby fizyczne będące wyłącznymi wspólnikami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (odpowiednio: „Spółka”, „Ryczałt", „estoński CIT”) nie będą mieli możliwości zastosowania mechanizmu odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 19 UPDOF w odniesieniu do wypłacanych im zaliczek na poczet dywidendy, pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie tego roku opodatkowania ryczałtem, w którym wypłacona została zaliczka. Zgodnie z przepisami UPDOP, Spółka dokonując wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ma obowiązek pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych („PDOF") oraz odprowadzić go na rachunek [...]

Autor |25 listopada 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Nowy „Polski Ład” w postaci nie tak gorzkiej pigułki

prawa dla „Nowego Polskiego Ładu” jest ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1265) 15 czerwca 2022 r. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, w przeważającej większości wchodzące życie od 1 lipca 2022 r. W kolejnych artykułach postaram się przedstawić więcej szczegółów odnośnie poszczególnych zakresów zmian. Niższa stawka PDOF · Stawka PDOF w pierwszym progu podatkowym (do 120 000 PLN) dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych (skali podatkowej), to znaczy zatrudnionych na podstawie umowy o [...]

Autor |29 czerwca 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Doprecyzowanie czy rozszerzenie?

Obowiązek zapłaty składki zdrowotnej przez prokurentów –doprecyzowanie czy rozszerzenie zakresu podmiotowego przepisów?Ofensywa Ministerstwa Finansów trwa. Wsłuchując się i pilnie monitorując dyskusję toczoną na łamach prasy i w Internecie uzupełniane są luki spowodowane niedopatrzeniami przy projektowaniu zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Przy okazji nowelizacji podatkowego Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów zamierza objąć składką zdrowotną prokurentów na takich zasadach jak inne osoby powołane do pełnienia funkcji, np. prezesów spółek czy członków zarządów.Przepisy w tym zakresie miałyby wejść w życie 1 lipca 2022 r. Co gorsze istnieje niestety ryzyko, że NFZ i Ministerstwo Zdrowia mogą próbować pobierać składki na [...]

Autor |24 czerwca 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Jak nie drażnić organów podatkowych?

Wojna na Ukrainie spowodowała napływ rzeszy obywateli Ukrainy do Polski, wyzwalając jednocześnie ogromną życzliwość przejawiającą się w gotowości dokonywania różnorakich świadczeń na rzecz uchodźców. Niezależnie od samego faktu uchwalenia przez Sejm ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa („Ustawa’),  która co do zasady weszła w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą od dnia 24 lutego 2022 r." należy zwrócić uwagę , że aby skorzystać ze zwolnień podatkowych, które ta ustawa przynosi,należy udokumentować fakt, że świadczyło się pomoc na rzecz uchodźców. Tylko wtedy można mieć pewność, że podejmowane [...]

Autor |24 czerwca 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Piłkarski narybek bez prawa do zwolnienia podatkowego

Podczas negocjowania warunków kontraktu zdarza się, że klub zapewnia o tym, iż wynagrodzenie brutto zawodnika będzie równe jego wynagrodzeniu netto, ponieważ zastosowanie znajdzie opisana powyżej Ulga. Organy podatkowe mają jednak inne niż kluby zdanie na ten temat i często u piłkarza/podatnika powstaje zaległość podatkowa w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Powoduje to też konieczność podjęcia przez klub/płatnika odpowiednich działań w celu jej uregulowania, ponieważ to klub, pod rygorem konsekwencji zawartych w przepisach ordynacji podatkowej, jest odpowiedzialny za skalkulowanie, pobranie i odprowadzenia zaliczki na podatek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 UPDOF wolne od [...]

Autor |24 czerwca 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy
Przejdź do góry