Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PCC obywatela Ukrainy nabywającego mieszkanie w Polsce

31 sierpnia 2023 r w życie weszła ustawa, która m.in wprowadziła zmiany w UPCC. Ustawa zniosła obowiązek opłacania PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego. Przepisy nie określiły jednak wprost, czy w sytuacji, gdy nabywcą mieszkania jest osoba spoza Unii Europejskiej posiadająca mieszkanie poza terytorium Unii Europejskiej taka osoba w przypadku nabycia mieszkania w Polsce zostaje zwolniona z obowiązku zapłacenia PCC. Nie sprecyzowano bowiem, czy do nieruchomości posiadanych w chwili nabycia mieszkania w Polsce liczą się też nieruchomości położone poza granicami Unii Europejskiej. Powstaje zatem pytanie jak należy zakwalifikować sytuację, w której przykładowo mieszkanie w Polsce nabywa obywatel [...]

Autor |7 grudnia 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Podatek dochodowy od osób prawnych przy aportowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. z siedzibą poza UE

Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna powoduje powstanie rożnego rodzaju zdarzeń gospodarczych. W poniższych rozważaniach r.pr. Kazimierz Romaniec finalizuje zapoczątkowaną uprzednio analizę konsekwencji podatkowych związanych z przewożeniem przez właścicieli ukraińskich przedsiębiorstw ich wyposażenia do Polski i umieszczania ich w formie aportu w polskich spółkach przedstawiając tym razem konsekwencje podatkowe w odniesieniu do podatku dochodowego („PDOP”) Należy tutaj przypomnieć, że w omawianym stanie faktycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, („Spółka”) posiadająca jednego wspólnika – osobę fizyczną, postanowiła dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Nowe udziały w Spółce miały zostać objęte przez wspólnika będącego spółką z ograniczoną [...]

Autor |18 października 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Programiści pod lupą organów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 lutego 2023 r. (sygn. akt II FSK 1890/20) orzekł, że „Pracodawca może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu również w przypadku, gdy wypłaca twórcom co miesiąc wynagrodzenie w stałej wysokości, niezależnie od liczby utworów, do których prawa zostały przeniesione na jego rzecz”. Sąd nadmienił ponadto, że „Przepisy nie uzależniają możliwości zastosowania wyższych kosztów od tego, czy wysokość honorarium jest adekwatna do wartości utworu”. W cytowanym tu orzeczeniu pojęcie wynagrodzenia obejmowało też premie i wynagrodzenie za urlop. Studząc optymizm podatników, należy jednak wskazać, że ten niewątpliwie bardzo korzystny wyrok dotyczy konkretnej spółki w konkretnie [...]

Autor |20 września 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Aportowe podwyższenie kapitału w spółce z o.o. a podatek PCC – cz.II

Gwoli przypomnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Spółka”), posiadająca jednego wspólnika – osobę fizyczną, postanowiła dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Nowe udziały w Spółce miały zostać objęte przez wspólnika, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Ukrainy, czyli poza terytorium Unii Europejskiej („Nowy Wspólnik”) i pokryte wkładem niepieniężnym, który nie stanowił ani przedsiębiorstwa, ani jej zorganizowanej części. W zamian za udziały w Spółce Nowy Wspólnik zamierzał wnieść do Spółki aportem maszyny i urządzenia konieczne do rozwoju produkcji prowadzonej przez Spółkę w Polsce, które były transportowane spoza UE do Polski. Wspomniane wyżej maszyny i [...]

Autor |29 sierpnia 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Aportowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. a podatek od czynności cywilnoprawnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium RP („Spółka”) posiadająca jednego wspólnika – osobę fizyczną postanowiła dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Nowe udziały w Spółce miały zostać objęte przez wspólnika będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę na terytorium Ukrainy - czyli poza terytorium Unii Europejskiej („Nowy Wspólnik”) i pokryte wkładem niepieniężnym, który nie stanowił ani przedsiębiorstwa, ani jej zorganizowanej części. W zamian za udziały w Spółce Nowy Wspólnik zamierzał wnieść do Spółki aportem maszyny i urządzenia konieczne do rozwoju produkcji prowadzonej przez Spółkę w Polsce, które były transportowane spoza UE do Polski. Wspomniane wyżej maszyny i urządzenia były [...]

Autor |2 sierpnia 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

ZUS w ofensywie

Jednym ze skutków wprowadzenia Polskiego Ładu był zwrot przedsiębiorców ku spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako formie prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy umożliwiające wspólnikom spółki z o.o. uniknięcia konieczności uiszczania składek na ZUS wraz z możliwością równoległego poddania spółki reżimowi „Estońskiego CIT-u” dawały szansę na częściowe zmniejszenie wprowadzonych przez ustawodawcę obciążeń. Praktyka pokazuje jednak, że m.in z uwagi na kwestionowanie przez ZUS stosowania dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których mniejszościowy wspólnik ma znikome uprawnienia, posiadając maksymalnie kilka procent udziałów, konstrukcja ta nie jest w zastosowaniu tak prosta, jak się to mogło wydawać Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymagają od [...]

Autor |21 czerwca 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

KSEF coraz bliżej

W dniu 9 maja 2023 r. opublikowano projekt ustawy o VAT przygotowany przez Radę Ministrów, stanowiący zaktualizowaną wersję projektu ustawy przedstawioną w marcu bieżącego roku w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie nałożenia obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Publikowany projekt w zasadniczej swojej części utrzymał zmiany i rozwiązania przedstawione we wcześniejszym projekcie, wprowadził niemniej szereg istotnych doprecyzowań i uzupełnień. Jeżeli chodzi o rozwiązania o charakterze ogólnym to: a) obowiązkowi e-fakturowania będą podlegać podatnicy korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a (dotyczącej niektórych towarów i niektórych usług), którzy [...]

Autor |14 czerwca 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Czy podatnicy powinni zacząć się martwić?

Instytucja czynnego żalu jest konstrukcją od dawna wpisaną w polskie prawo karne oraz karne skarbowe. Czynny żal – w zakresie odnoszącym się do drugiej z wymienionych gałęzi prawa – został uregulowany w art. 16 kodeksu karnego skarbowego („KKS”). Instytucja czynnego żalu zakłada wyłączenie karalności czynu zabronionego, jeśli sprawca zawiadomi o jego popełnieniu organ powołany do ścigania i ujawni istotne okoliczności tego czynu. Czynny żal nie odniesie skutków m.in. wobec osób, które kierowały wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, polecały innej osobie – wykorzystując jej uzależnienie od siebie – popełnienie ujawnionego czynu zabronionego, nakłaniały inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, aby skierować [...]

Autor |23 marca 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Niedawny wyrok NSA skłania do refleksji nad polskimi regulacjami exit tax dla osób fizycznych

W dniu 2 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny dla podatników wyrok (II FSK 1186/20 i II FSK 1187/20) potwierdzający, że przepisy o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (również jako „exit tax”) nie odnoszą się do sytuacji, w której polski rezydent darowuje rezydentowi zagranicznemu składnik majątku osobistego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą). NSA uwzględnił skargę kasacyjną podatnika i uchylił niekorzystny dla niego wyrok sądu niższej instancji oraz indywidualną interpretację prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Spór rozstrzygnięty przez NSA odnosił się do wprowadzonej do ustaw o CIT i PIT (odpowiednio 24f i art. 30da wskazanych [...]

Autor |15 lutego 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Na jakie zwolnienia można liczyć?

Podpisanie przez Prezydenta RP uchwalonej 26 stycznia 2023 r. przez Sejm ustawy o fundacji rodzinnej („Ustawa”) i ostateczne wejście jej w życie po trzymiesięcznym „vacatio legis” będzie pierwszym realnym wsparciem dla 860 tysięcy polskich firm rodzinnych. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów 100 największych firm rodzinnych w Polsce zatrudnia 260 tysięcy pracowników. Dla wielu z firm rodzinnych zawarte w Ustawie regulacje mogą zadecydować nawet o ich przetrwaniu. W zamierzeniu ustawodawcy uregulowana Ustawą fundacja rodzinna („Fundacja”) ma stanowić alternatywę dla fundacji zagranicznych. W nich to do tej pory w wielu przypadkach były lokowane środki polskich [...]

Autor |8 lutego 2023|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy
Przejdź do góry