kto

DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.
z siedzibą w Warszawie (00-695)
ul. Nowogrodzka 47A piętro IV
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 7010991102, KRS 0000851084

cele

Pomoc prawna

świadczenie pomocy prawnej, w tym wykonywanie umowy obsługi prawnej, a także prowadzenie postępowań, w tym administracyjnych lub sądowych, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym związanych z postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, świadczenia usług na rzecz podmiotu praw i wobec innego podmiotu praw, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komunikacja

Dane, które nam podasz (np. imię i nazwisko, email) przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą na podstawie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat.

Newsletter

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera, będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres email w celu przesyłania jego przesłania. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Możesz ją w cofnąć w każdej chwili, a gdy cofniesz, to będzie to miało skutek na przyszłość – więcej nie prześlemy Ci newslettera. Wycofanie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, a jeżeli nie cofniesz zgody, to przez okres wydawania newslettera.

Marketing

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, email, stanowisko, firma) będziemy przetwarzać w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług oraz kierowania do Ciebie informacji o charakterze marketingowym w formie elektronicznej. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Możesz ją w cofnąć w każdej chwili, a gdy cofniesz, to będzie to miało skutek na przyszłość – więcej nie będziemy kierowali do Ciebie żadnych ofert. Wycofanie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu wyrażenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

tylko dobrowolnie

Przekazanie danych w celu komunikacji choć niezbędne do kontaktowania się z Tobą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie danych przetwarzanych na podstawie otrzymanej od Ciebie zgody celem przetwarzania ich w celu przesyłania newslettera, lecz niezbędne do przesyłania newslettera.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie danych przetwarzanych na podstawie otrzymanej od Ciebie zgody celem przetwarzania ich w celu stosowania marketingu bezpośredniego oraz marketingu elektronicznego, lecz niezbędne do przesyłania Tobie ofert naszych produktów i usług.

komu możemy
przekazać dane

Twoje dane osobowe możemy przekazać podmiotom, które świadczą dla nas usługi związane z hostingiem i obsługą informatyczną lub marketingową, ale tylko jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia strony internetowej lub zapewnienia poprawnej komunikacji z Tobą.

Możemy również przekazać dane osobowe podmiotom, które posiadają podstawę prawną przetwarzania danych osobowych tj. organy ścigania, sądy itd.

twoje prawa

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem).

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się z naruszeniem RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

retencja i wymóg podania danych

DGTL będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. przez okres potrzebny do wykonania umowy/usług, a po tym okresie do czasu, gdy wymagają tego przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed nimi. W przypadku danych osobowych zgromadzonych w toku postępowań prowadzonych przez adwokata lub radcę prawnego w ramach wykonywania zawodu, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, a w przypadku wycofania zgody, usunięcie danych odbędzie się niezwłocznie.

W zakresie w jakim Twoje dane są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy/usługi z DGTL, podanie niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy/świadczenia usługi. Jeżeli dane takie nie zostaną podane DGTL nie będzie miał możliwości zawarcia i wykonywania umowy/usługi.

Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.