PODATKI

Wszędobylskie podatki

Podatki to wynikające z ustawy podatkowej: publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy.  Spoiwo, na którym opiera się opłacalność każdej dokonywanej transakcji.  Koszt działalności gospodarczej, którą musi ponosić i z którym musi się liczyć każdy przedsiębiorca. Przedmiot postępowań kontrolnych, podatkowych i karno-skarbowych prowadzonych przez organy podatkowe. Wreszcie płacona przez każdego z nas, czasem w sposób nie do końca przez nas rozpoznawalny i świadomy, danina. Jako należność pobierana przez Państwo za opiekę nad podatnikiem musi być ona należycie egzekwowana z pełnym poszanowaniem dla przyznanych mu praw.  Nasz cel to ochrona praw podatnika i wspieranie go w jego działaniach. Wskazywanie tych prawem dozwolonych i tych, które nie powinny być podejmowane. W sytuacjach zaś, gdy wszczynane są przeciwko podatnikowi czynności kontrolne oraz postępowania podatkowe – obrona jego interesów poprzez weryfikację zasadności wdrożonego postępowania i czuwanie, aby odbywało się ono w zgodzie z przepisami prawa.

Wspieramy spółki osobowe i kapitałowe oraz ich wspólników, członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą, uzyskujące przychody z praw autorskich, patentów czy projektów wynalazczych, cudzoziemców wykonujących pracę/świadczących usługi w Polsce, Polaków oddelegowywanych do pracy poza terytorium Polski. Wspieramy także osoby fizyczne m.in.: przygotowując opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego tworząc i opiniując przedsięwzięcia i umowy z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
  • sporządzania, analiz i opinii z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego;

  • tworzenia  i opiniowania podatkowych aspektów konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, a w szczególności inwestycji oraz działalności transgranicznej;

  • podatkowego doradztwa transakcyjnego;

  • pomocy prawnej dla pracodawcy (zleceniodawcy) działającego jako płatnik;

  • przygotowania wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;

  • pomocy prawnej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi;

  • sporządzania odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także zastępstwa procesowego klientów w toku prowadzonych postępowań;

  • reprezentowania klientów w postępowaniach dotyczących: zwrotu podatku VAT, określania lub ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku,  wnioskowania o zastosowanie ulg podatkowych oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatników.

kontakt

Kazimierz Romaniec

RADCA PRAWNY

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

Cyfryzacja

Inwestycje

Ludzie

Kreacja

Branża IT

Branża medialna

Branża telekomunikacyjna

Branża sportowa

Compliance

Spory