PODATKI

Wszędobylskie podatki

Podatki to wynikające z ustawy podatkowej: publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy.  Spoiwo, na którym opiera się opłacalność każdej dokonywanej transakcji.  Koszt działalności gospodarczej, którą musi ponosić i z którym musi się liczyć każdy przedsiębiorca. Przedmiot postępowań kontrolnych, podatkowych i karno-skarbowych prowadzonych przez organy podatkowe. Wreszcie płacona przez każdego z nas, czasem w sposób nie do końca przez nas rozpoznawalny i świadomy, danina. Jako należność pobierana przez Państwo za opiekę nad podatnikiem musi być ona należycie egzekwowana z pełnym poszanowaniem dla przyznanych mu praw.  Nasz cel to ochrona praw podatnika i wspieranie go w jego działaniach. Wskazywanie tych prawem dozwolonych i tych, które nie powinny być podejmowane. W sytuacjach zaś, gdy wszczynane są przeciwko podatnikowi czynności kontrolne oraz postępowania podatkowe – obrona jego interesów poprzez weryfikację zasadności wdrożonego postępowania i czuwanie, aby odbywało się ono w zgodzie z przepisami prawa.

Wspieramy spółki osobowe i kapitałowe oraz ich wspólników, członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą, uzyskujące przychody z praw autorskich, patentów czy projektów wynalazczych, cudzoziemców wykonujących pracę/świadczących usługi w Polsce, Polaków oddelegowywanych do pracy poza terytorium Polski. Wspieramy także osoby fizyczne m.in.: przygotowując opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego tworząc i opiniując przedsięwzięcia i umowy z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
  • sporządzania, analiz i opinii z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego;

  • tworzenia  i opiniowania podatkowych aspektów konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, a w szczególności inwestycji oraz działalności transgranicznej;

  • podatkowego doradztwa transakcyjnego;

  • pomocy prawnej dla pracodawcy (zleceniodawcy) działającego jako płatnik;

  • przygotowania wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;

  • pomocy prawnej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi;

  • sporządzania odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także zastępstwa procesowego klientów w toku prowadzonych postępowań;

  • reprezentowania klientów w postępowaniach dotyczących: zwrotu podatku VAT, określania lub ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku,  wnioskowania o zastosowanie ulg podatkowych oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatników.

kontakt

Kazimierz Romaniec

RADCA PRAWNY

PODATKI

Wszędobylskie podatki

Podatek – płacona przez każdego z nas, czasem w sposób nie do końca rozpoznawalny i świadomy, danina. Należność pobierana przez Państwo, która musi być należycie egzekwowana z pełnym poszanowaniem dla przyznanych podatnikowi praw. Powszechny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny.

POBIERZ

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

Cyfryzacja

Inwestycje

Ludzie

Kreacja

Branża IT

Branża medialna

Branża telekomunikacyjna

Branża sportowa

Compliance

Spory