Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika to efekt zastosowania szeregu procedur oraz spełnienia przez zawodników określonych warunków

Aby zawodnik mógł zmienić swoją przynależność klubową musi posiadać uprawniający go do tego status amatora lub zawodnika profesjonalnego. W rozgrywkach Ekstraklasy, I,II,III Ligi oraz w kobiecych rozgrywkach Ekstraligi oraz I i II Ligi kobiet mogą wyłącznie zawodnicy mający podpisany z klubem kontrakt lub podpisaną deklarację gry amatora.

Ponadto, zawodnik musi być zgłoszony i potwierdzony do klubu, który jest jego jedynym klubem ponieważ nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu bądź też jest zwolniony z klubu dla niego poprzedniego oraz musi zostać zarejestrowany w systemie rejestracyjnym Extranet.

Dodatkowo w przypadku  gdy zawodnik  nie ukończył 18 lat konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych a we wszystkich przypadkach, gdy zawodnik jest potwierdzany do klubu Ekstraklasy I lub II Ligi istnieje konieczność dokonania na rzecz PZPN opłaty z tytułu zmiany przynależności klubowej zawodnika

Krok po kroku

Klub odstępujący weryfikuje zebrane dokumenty i ponosząc odpowiedzialność za ich treść przekazuje do okręgowych związków piłki nożnej, które potwierdzają ich prawidłowość. Od momentu złożenia pisemnego wniosku klub odstępujący ma 3 dni do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu. W przypadku braku oświadczenia wyrejestrowanie może nastąpić na podstawie decyzji okręgowego związku piłki nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ.

Tylko treść kontraktu / deklaracji do gry amatora może stanowić przesłankę uzależniającą wydanie oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora. W przypadku gdy klub odstępujący (lub jego okręgowy związek piłki nożnej) odmawia wydania dokumentów wydanie prawomocnej decyzji , której nadano rygor natychmiastowej wykonalności wystarcza dla dokonania uprawnienia do klubu pozyskującego przez odpowiedni okręgowy związek piłki nożnej pod warunkiem , ze klub pozyskujący dokona należnych opłat związanych z procesem zarejestrowania i wyrejestrowania zawodnika.

Momentem zmiany przynależności klubowej zawodnika jest chwila potwierdzenia go do nowego klubu przez właściwy okręgowy związek piłki nożnej w systemie rejestracyjnym Extranet  najpóźniej 7 dni po złożeniu wniosku o potwierdzenie. Tylko wtedy zawodnik jest uprawniony do uczestniczenia w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, OZPN czy Ekstraklasę. W przypadku naruszenia wyżej wspomnianych warunków może spowodować nałożenie na klub/zawodnika sankcji sportowych i/lub dyscyplinarnych. Ich szczegółowy wykaz określono odpowiednio w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r, Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną i Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

 Klub pozyskujący jest obowiązany wywiązać się z szeregu obowiązków w zakresie przedłożenia do właściwego okręgowego związku piłki nożnej dokumenty potwierdzające: wyrejestrowanie z klubu odstępującego i informację o karach dyscyplinarnych; zawarcie umowy transferowej, prawomocną decyzję lub decyzję której nadano rygor natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego, o której była mowa powyżej, bądź oświadczenie klubu o wygaśnięciu kontraktu bądź deklaracji gry amatora; pisemną zgodę zawodnika lub rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku zawodnika który nie ukończył 18 roku życia; kontrakt między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika profesjonalnego; deklarację gry amatora, o ile organ prowadzący rozgrywki nie postanowi inaczej. dowód uregulowania opłat regulaminowych. Umowa transferowa, kontrakt oraz deklaracja gry amatora muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli klubu

Zasady i tryb zmiany przynależności klubowej

Zawodnik może być potwierdzony jednocześnie tylko w jednym klubie a w okresie od 1 lipca do 30 czerwca maksymalnie w trzech klubach natomiast w sytuacji gdy bierze udział w meczach- jedynie w dwóch klubach

Zawodnik może zmienić przynależność klubową co do zasady (istnieją od niej wyjątki określone w par.27 Uchwały nr VIII/124 Zarządu PZPN z 14 lipca 2015 r.)  wyłącznie w okresach transferowych, które są określane (dla  Ekstraklasy, Ekstraligi oraz I i II ligi i I i II ligi kobiet) przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Okresy transferowe zwane popularnie „oknami transferowymi” są dwa i mają miejsce w przerwach między rundami rozgrywkowymi. Klub zamierzający podpisać kontrakt z zawodnikiem musi o tym na piśmie powiadomić aktualny klub tego zawodnika przed rozpoczęciem z nim negocjacji. Zawodnik może podpisać kontrakt z innym klubem jeżeli jego tytuł do gry obecnym klubie (kontrakt lub deklaracja gry amatora) wygasł lub wygaśnie w ciągu pół roku. Naruszenie powyższych reguł może skutkować nałożeniem sankcji dyscyplinarnych przez właściwe organu PZPN.

Zakazane są, pod groźbą sankcji dyscyplinarnych nałożonych przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, tzw: „transfery pomostowe” czyli takie, które polegają na dokonaniu dwóch , powiązanych ze sobą krajowych lub międzynarodowych zmianach przynależności klubowej zawodnika obejmujących jednak rejestrację tego zawodnika w innym (pośrednim) klubie w celu obejścia prawa, obowiązujących przepisów piłkarskich lub oszukania osoby fizycznej lub prawnej. Przyjmuje się domniemanie, (chyba że ustalenia wskazuję na inne konkluzje), że w przypadku każdych dwóch kolejnych zmian przynależności klubowej tego samego zawodnika, następujących w okresie 16 tygodni, wszystkie strony uczestniczące w tych dwóch zmianach brały udział w transferze pomostowym.

Zmiana przynależności klubowej może nastąpić na następujących podstawach:

·      umowie, zawartej pomiędzy zainteresowanymi klubami

·      oświadczeniu klubu o wygaśnięciu umowy(kontraktu) z zawodnikiem, wydanym w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o jego wydanie

·      decyzji podjętej przez organ prowadzący dane rozgrywki związku piłki nożnej właściwy dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ

Należy pamiętać że zawodnik, który ukończył lat 19 rok może zmienić przynależność klubową, jedynie do klubu posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów.

Jeżeli umowa transferowa jest aneksowana to klub pozyskujący zawodnika jest obowiązany do jego przekazania do organu prowadzącego rozgrywki najpóźniej w ciągu 7 lat od jego podpisania.  Ponadto nie jest dopuszczalne aby w treści transferu definitywnego była zawarta klauzula zobowiązująca zawodnika do powrotu do klubu odstępującego jeśli klub pozyskujący nie wywiązał się z obowiązku zapłaty określonej części lub całości płatności.

Kazimierz Romaniec
kazimierz.romaniec@dgtl.law | zobacz inne wpisy tego autora