Nowy „Polski Ład” w postaci nie tak gorzkiej pigułki

prawa dla „Nowego Polskiego Ładu” jest ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1265) 15 czerwca 2022 r. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, w przeważającej większości wchodzące życie od 1 lipca 2022 r. W kolejnych artykułach postaram się przedstawić więcej szczegółów odnośnie poszczególnych zakresów zmian. Niższa stawka PDOF · Stawka PDOF w pierwszym progu [...]

2022-07-04T17:28:50+02:00

Praca zdalna zostanie na stałe?

Dotychczas praca zdalna pozostawała uregulowana tymczasowo na czas obowiązywania Specustawy COVID. Po wejściu w życie omawianej nowelizacji kodeksu pracy, praca zdalna zostanie uregulowana na stałe w kodeksie pracy. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że proponowana regulacja przewiduje możliwość wykonywania pracy w trybie wyłącznie zdalnym (100% czasu pracy wykonywanej całkowicie w formie zdalnej) lub w formie hybrydowej (częściowo z siedziby pracodawcy, a częściowo zdalnie). Ponadto miejsce wykonywania pracy zdalnej lub hybrydowej, zgodnie z proponowanymi regulacjami, będzie wskazywane pracodawcy przez pracownika [...]

Nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów – co się zmieni?

Pracodawca po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy uzyska jasną kompetencję do wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników zarówno na obecność alkoholu, jak i środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Dotychczas uprawnienie do przeprowadzenia takiej kontroli przysługuje Policji. Przeprowadzenie takiego badania przez samego pracodawcę jest co najmniej problematyczne (szczególnie w kontekście wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jednocześnie dotychczasowe przepisy nie przewidują takiej procedury do badania pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. W świetle proponowanych [...]

Klub poza rozgrywkami, a co z zawodnikami?

Wigry Suwałki, Elana Toruń, GKS Bełchatów. To tylko niektóre z klubów, które w ostatnim czasie zdecydowały się wycofać swoje drużyny z rozgrywek. Wszystkie te decyzje były podyktowane złym stanem finansów klubu. Wycofanie drużyny z rozgrywek skutkuje albo całkowitym zakończeniem działalności klubu albo kontynuacją gry na niższym poziomie rozgrywkowym. Wycofanie z rozgrywek niesie także określone konsekwencje prawne dla zawodników. Część z nich zastanawia się co dzieje się w takiej sytuacji. Czy mogą oni rozwiązać kontrakt z klubem wycofującym się z rozgrywek [...]

2022-06-27T09:14:33+02:00

Doprecyzowanie czy rozszerzenie?

Obowiązek zapłaty składki zdrowotnej przez prokurentów –doprecyzowanie czy rozszerzenie zakresu podmiotowego przepisów?Ofensywa Ministerstwa Finansów trwa. Wsłuchując się i pilnie monitorując dyskusję toczoną na łamach prasy i w Internecie uzupełniane są luki spowodowane niedopatrzeniami przy projektowaniu zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Przy okazji nowelizacji podatkowego Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów zamierza objąć składką zdrowotną prokurentów na takich zasadach jak inne osoby powołane do pełnienia funkcji, np. prezesów spółek czy członków zarządów.Przepisy w tym zakresie miałyby wejść w [...]

2022-07-04T17:30:30+02:00

Jak nie drażnić organów podatkowych?

Wojna na Ukrainie spowodowała napływ rzeszy obywateli Ukrainy do Polski, wyzwalając jednocześnie ogromną życzliwość przejawiającą się w gotowości dokonywania różnorakich świadczeń na rzecz uchodźców. Niezależnie od samego faktu uchwalenia przez Sejm ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa („Ustawa’),  która co do zasady weszła w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą od dnia 24 lutego 2022 r." należy zwrócić uwagę , że aby skorzystać ze zwolnień podatkowych, [...]

2022-06-24T12:52:10+02:00

Piłkarski narybek bez prawa do zwolnienia podatkowego

Podczas negocjowania warunków kontraktu zdarza się, że klub zapewnia o tym, iż wynagrodzenie brutto zawodnika będzie równe jego wynagrodzeniu netto, ponieważ zastosowanie znajdzie opisana powyżej Ulga. Organy podatkowe mają jednak inne niż kluby zdanie na ten temat i często u piłkarza/podatnika powstaje zaległość podatkowa w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Powoduje to też konieczność podjęcia przez klub/płatnika odpowiednich działań w celu jej uregulowania, ponieważ to klub, pod rygorem konsekwencji zawartych w przepisach ordynacji podatkowej, jest odpowiedzialny za skalkulowanie, pobranie i [...]

2022-06-24T12:46:53+02:00

Pozorność likwidacji stanowiska pracy

Zgodnie z orzecznictwem sąd pracy nie jest uprawniony do badania i kwestionowania racjonalności decyzji pracodawcy co do redukcji etatów lub likwidacji stanowiska pracy. Sąd pracy jest natomiast uprawniony do weryfikowania czy w zakładzie pracy faktycznie doszło do likwidacji stanowiska pracy. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z pozornością likwidacji stanowiska pracy, a wiec i z pozornością przyczyny rozwiązania umowy o pracę wskazanej przez pracodawcę w oświadczeniu. Jak wyjaśnia Sąd Najwyższy: "Z pozorną likwidacją stanowiska pracy mamy do czynienia wówczas, [...]

2022-06-19T19:14:36+02:00

Pracownik-tyran?

Świadomość społeczna na temat mobbingu i dyskryminacji znacząco wzrasta, co jest bardzo dobrym sygnałem. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z przesłanek mobbingu i sensu przeciwdziałania takim zachowaniom w zakładach pracy. Utarło się, że mobbing oznacza szefa tyrana i ofiarę w postaci niżej postawionego pracownika. Owszem, takich przypadków jest najwięcej. Mało się jednak mówi o zjawisku odwrotnym, czyli sytuacji, w której to przełożony jest ofiarą nękania lub zastraszania przez swojego podwładnego. To zjawisko jest różnie definiowane. Niektórzy określają je [...]

2022-06-19T19:12:07+02:00

Obowiązek zwrotu kosztów finansowania szkoleń przez pracodawcę

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem pracownika. Jednocześnie, pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji wiąże się z przyznaniem pracownikowi urlopu szkoleniowego (w minimalnym wymiarze określonym w przepisach Kodeksu cywilnego) i zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. W pierwszym i drugim przypadku pracownik zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia. Nie zawsze jednak realizacja wskazanego obowiązku pracodawcy w zakresie ułatwiania podnoszenia kwalifikacji będzie wiązała [...]

2022-06-17T15:03:41+02:00
Przejdź do góry