Podczas negocjowania warunków kontraktu zdarza się, że klub zapewnia o tym, iż wynagrodzenie brutto zawodnika będzie równe jego wynagrodzeniu netto, ponieważ zastosowanie znajdzie opisana powyżej Ulga. Organy podatkowe mają jednak inne niż kluby zdanie na ten temat i często u piłkarza/podatnika powstaje zaległość podatkowa w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Powoduje to też konieczność podjęcia przez klub/płatnika odpowiednich działań w celu jej uregulowania, ponieważ to klub, pod rygorem konsekwencji zawartych w przepisach ordynacji podatkowej, jest odpowiedzialny za skalkulowanie, pobranie i odprowadzenia zaliczki na podatek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 UPDOF wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 UPDOF, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528,00 zł.

„Zwolnienie to nie ma charakteru jedynie podmiotowego, ale ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Podmiotowy, bowiem jest adresowane do podatników podatku dochodowego, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Przedmiotowy, bo nie wszystkie przychody osiągnięte przez wskazanych metrykalnie podatników mogą korzystać z tego zwolnienia; dotyczy ono bowiem jedynie przychodów enumeratywnie wymienionych w cyt. art. 21 ust. 1 pkt 148 UPDOF, którymi są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 UPDOF. Możliwość zastosowania tego zwolnienia ustawodawca uzależnił zatem od łącznego spełnienia wszystkich przesłanek wytyczonych analizowanym przepisem; zarówno tej podmiotowej, jak i tej przedmiotowej (…)”. (tak: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej, 0115-KDIT2-2.4011.382.2019.1.ES)

Brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 148 UPDOF wskazuje, że wolne od opodatkowania są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 UPDOF, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku (życia), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528,00 zł.

Oznacza to, że przy zwolnieniu dochodu z opodatkowania, nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, lecz tylko ten wymieniony w przepisie. Stąd zakresem zwolnienia nie będą objęte przychody np. z stypendiów, umów o dzieło czy samozatrudnienia a także z tytułu umów zlecenia innych niż te, o których mowa w art. 13 pkt 8 UPDOF.

Ustawodawca dokonał enumeratywnego wyliczenia kategorii przychodów zwolnionych z opodatkowania. Tym samym wszelkiego rodzaju zasiłki, stypendia czy też przychody osiągnięte na innej podstawie niż wskazana w art. 21 ust. 1 pkt 148 UPDOF nie mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT dla młodych, mimo spełnienia innych warunków tj. wieku i limitu przychodu.

Do takich przychodów należą te osiągane przez zawodowych piłkarzy mających poniżej 26 lat. Przychody osiągane przez zawodnika z tytułu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowa cywilnoprawna) są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art.13 pkt.2 UPDOF) a nie jako przychody z tytułu wykonywania usług (art.13 pkt 8 UPDOF).

Przychody z działalności wykonywanej osobiście przez piłkarzy zawodowych w przeciwieństwie do przychodów z tytułu wykonywania usług zdefiniowanych w art.13 pkt 8 UPDOF nie podlegają zwolnieniu podatkowemu dla osób poniżej lat 26, ponieważ nie są tytułem do zwolnienia wymienionym w art.21 ust.1 pkt 148 UPDOF). Przepis art.13 pkt.2 UPDOF odnoszący się do piłkarzy zawodowych jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art.13 pkt 8 UPDOF i dlatego znajduje zastosowanie w takiej sytuacji, mimo że przepis art.13 pkt.8 UPDOF również dotyczy umów cywilnoprawnych.

Kazimierz Romaniec
kazimierz.romaniec@dgtl.law | zobacz inne wpisy tego autora