(Nie)zgoda po wiekach

W trakcie kilkumiesięcznych negocjacji brytyjski interes reprezentował ówczesny premier Wielkiej Brytanii - Lloyd George (co ciekawe był on również przeciwnikiem idei oddania Polsce Górnego Śląska – podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. miał zażartować, mówiąc że „Oddać Polakom śląski przemysł to jak dać małpie zegarek.”), Strona irlandzka była reprezentowana przez Michaela Collinsa -irlandzki polityk, a także założyciel oraz przywódca IRA, tj. Irlandzkiej Armii Republikańskiej oraz Arthur Griffith - irlandzki polityk, również jeden z przywódców podczas irlandzkiej [...]

2022-03-26T10:00:01+01:00

O czym należy pamiętać przy zawieraniu umowy z trenerem reprezentacji?

Okoliczności, które zaistniały w związku z nagłym rozwiązaniem kontraktu trenerskiego pomiędzy Paulo Sousa’ą, a PZPN ("Kontrakt") potwierdziły powszechnie obowiązującą zasadę, że umowy zawierane są na „złe czasy”. Powinny zatem zawierać instrumenty chroniące interesy stron przed naruszającymi postanowienia zawartych umów zachowaniami kontrahentów. Prowadzone przez strony negocjacje często skutkują wzajemnymi ustępstwami. Taka sytuacja miała zapewne miejsce w przypadku umowy zawieranej przez PZPN z Paulo Sousa’ą. PZPN nie chciał oferować wynagrodzenia odpowiadającego wartości rynkowej trenera Sousa’y, rezygnując w zamian z wprowadzenia do [...]

Zmiany wywołane pandemią na polu organizacji pracy i sposobu zarządzania organizacją, zostaną z nami na długie lata. Rola compliance w new normal

Koronawirus okazał się być wiernym naśladowcą i wyznawcą teorii Francisa Underwooda, głównego bohatera serialu “House of Cards” produkcji platformy Netflix, a która brzmi: “jeśli nie podoba Ci się sposób w jaki nakryty jest stół, odwróć go”. Nowa normalność, to właśnie ten stół, który nie spotkał się z aprobatą, przez co został nie tyle odwrócony, co wywrócony do góry nogami. W utworze Kazika Staszewskiego pt. Plamy na słońcu, autor stwierdza, iż: “gdyby to najczęstsze słowo polskie”. Do przywołania utworu wokalisty [...]

2022-03-23T14:25:09+01:00

Pakiet legislacyjny, zaproponowany przez KE definiuje na nowo Unijną politykę w zakresie AML. Czas na rozporządzenie

Komisja Europejska w dniu 20 lipca 2021r. opublikowała długo wyczekiwany pakiet legislacyjny zmierzający do wzmocnienia polityki Unii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Opublikowany w dniu 20 lipca 2021 r., pakiet legislacyjny stanowi emanację Planu Komisji Europejskiej dotyczącym działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kilkunastostronicowy dokument opublikowany w maju ub. roku, przedstawiał ramowy plan Unii w zakresie wzmocnienia działań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oparty na VI filarach: [...]

2022-03-23T14:20:33+01:00

Określenie podstawy systemu zgłaszania nieprawidłowości, sprowadza się do sporu naturalizmu prawniczego z pozytywizmem prawniczym

Dyskusja na temat podstawy systemu zgłaszania nieprawidłowości czy też systemu whistleblowingowego, posługując się neologizmem, tak naprawdę sprowadza się do odwiecznej dysputy nad prymatem prawa, a w konsekwencji identyfikacji fundamentu, na którym zbudowana została organizacja. Ustawodawstwo zmierzające do odzwierciedlenia przepisów dyrektywy we właściwym krajowym porządku prawnym, jak i sam fakt uchwalenia stosownego aktu prawnego w skali makro, jak i w skali mikro w postaci regulacji wewnętrznej, to jedynie preludium do wielopłaszczyznowego procesu, którego celem jest ustanowienie kanałów zgłaszania nieprawidłowości wraz [...]

2022-03-23T14:19:27+01:00

Czy sygnaliści powinni być nagradzani na wzór amerykański czy też system powinien zostać oparty o poczucie sprawiedliwości na wzór brytyjski?

"Dopiero podczas odpływu okazuje się kto pływał nago". Nad wyraz obrazowe, a dla niektórych nawet obrazoburcze porównanie, bez trudu można przełożyć na grunt organizacji, zestawiając je z danymi przedstawionymi w raporcie Global Business Ethics Survey. W szczególności w odniesieniu do skali działań odwetowych wymierzonych w sygnalistów. Przed kilkoma dniami Ethics & Compliance Initative opublikowało szesnastą już edycję Global Business Ethics Survey. Jest to ciekawe studium przypadku i zderzenie teorii whistleblowingu z praktyką. W szczególności biorąc pod uwagę reprezentatywna próbę, [...]

2022-03-23T14:16:00+01:00

Dyrektywa w sprawie due diligence, jako element zrównoważonego ładu korporacyjnego, nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do podjęcia działań zmierzających do uchwalenia dyrektywy w sprawie należytej staranności (due diligence) i odpowiedzialności przedsiębiorstw. W dniu 10 marca br. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej (504 głosy za, 79 przeciw, 112 wstrzymujących się) zawierające zalecenia dla Komisji Europejskiej (KE) w sprawie należytej staranności (due diligence) i odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym projekt dyrektywy, konstytuujący ww. aspekty. W sprawozdaniu, Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI), proponuje wprowadzenie obowiązku zachowania należytej staranności przez przedsiębiorstwa w [...]

2022-03-23T14:29:33+01:00

Ustalenie istnienia stosunku pracy – przesłanki

Zasada swobody umów pozwala na dowolne kształtowanie stosunków prawnych, o ile nie prowadzą one do naruszenia prawa, czy też jego obejścia. Do ustalenia, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia stosunku pracy nie wystarczy samo spełnienie warunków formalnych, zgłoszenie do ubezpieczenia, czy też istnienie pewnego rodzaju podporządkowania zatrudniającemu. Stosunek pracy charakteryzuje konieczność osobistego wykonywania pracy, podporządkowanie pracownika pracodawcy, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko, odpłatność pracy. Dla ustalenia stosunku pracy nie ma znaczenia nazwa umowy. Z przepisów [...]

2022-06-17T14:48:29+02:00

Obowiązek przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w organizacji

Zarówno przepisy prawa pracy, jak i Konstytucji RP nakładają na pracodawcę szereg obowiązków wynikających ze stosunku pracy z samego tytułu bycia podmiotem zatrudniającym. Wpływanie przez pracodawcę na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, nadawanie normom etycznym konkretnej treści zrozumiałej dla pracowników, jak również podejmowanie konkretnych działań zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym to przykładowe obowiązki, o których warto wspomnieć, nie tylko z uwagi na fakt, iż brak ich wypełniania rodzi odpowiedzialność po stronie podmiotu zatrudniającego, ale również i z uwagi [...]

2022-06-17T14:44:44+02:00

Zadaniowy system czasu pracy w pracy zdalnej – ryzyka

Epidemia wirusa COVID-19 zapoczątkowała szereg zmian społeczno-gospodarczych. Nie tylko nauczyliśmy się dostrzegać wiele aspektów naszego normalnego życia, ale również przemodelowaliśmy wiele perspektyw codziennego funkcjonowania. Zmiany nie ominęły także świata HR. Co więcej, śmiało możemy stawiać tezy, iż to właśnie ta dziedzina odnotowała w ostatnich dwóch latach prawdziwą rewolucję. Dotychczasowe, jak wielu wskazywało – archaiczne, rozwiązania Kodeksu pracy nie obroniły się w starciu z epidemią. Koniecznym stało się zreorganizowanie obowiązujących założeń. Jednym z kluczowych było wprowadzenie obok telepracy i home [...]

2022-06-17T14:47:34+02:00
Przejdź do góry