Narodziny laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej

Wisława Szymborska – poetka, eseistka, tłumaczka literatury francuskiej, krytyk literacki. Urodzona 2 lipca 1923 roku w wielkopolskim Kórniku. Córka Anny Marii z domu Rottermund oraz prawicowego polityka i zarządcy dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego, Wincentego Szymborskiego. Wisława to właściwie drugie imię Szymborskiej. Na pierwsze miała Maria. W dzieciństwie nazywano ją Marychną. Z czasem bliscy zaczęli na nią wołać Ichna, Ichenka. Imieniem Wisława zaczęła się posługiwać dopiero w życiu dorosłym. W wieku 48 lat, dokonała formalnej zmiany [...]

2023-06-30T18:58:46+02:00

Zamknięcie roku w spółce z o.o.

Jak co roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobligowane do zatwierdzenia i wysłania do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Rok obrotowy to okres najczęściej dwunastu miesięcy kalendarzowych, za który spółka sporządza sprawozdanie finansowe. O konkretnej dacie otwarcia ksiąg rachunkowych nie decyduje ani data podpisania umowy spółki z o.o., ani dzień jej rejestracji w KRS. Księgi rachunkowe spółki otwierają się na dzień faktycznego rozpoczęcia działalności, czyli na dzień pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze finansowym. [...]

2023-09-12T23:06:59+02:00

Członkostwo w zarządzie spółki z o.o. a zakaz konkurencji

Zgodnie z art. 211 KSH członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, być wspólnikiem w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Tyle sam przepis. Warto dodać, że działalność konkurencyjna nie musi oznaczać aktywnej postawy [...]

2023-06-30T19:05:45+02:00

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. cz. I

Niewątpliwie potrzebą ludzkości i każdego z nas osobno jest unieśmiertelnienie siebie, swoich dokonań i pozostawienie po sobie śladu. Horacy już w I wieku przed naszą erą z zahaczającą o pychę pewnością siebie znalazł sposób na wybudowanie pomnika, który po kilkunastu wiekach nadal trwa niezachwianie. W dzisiejszych czasach, choć nasze potrzeby się zmieniły, to nadal dziedziczenie i przekazywanie swoim następcom wartości, w tym również wartości materialnych, stanowi ważną część życia. Coraz więcej ludzi z wyprzedzeniem myśli o tym jak uregulować swoje [...]

2023-09-12T23:16:20+02:00

Klątwa po latach

W chwili swojej śmierci Tutenchamon miał 19 lat. Był władcą absolutnym Egiptu. Bogiem dla swoich poddanych. Bogiem, którego pokonała zwykła malaria i zapalenie kości. Mimo młodego wieku panował 10 lat, w 12-stym roku życia poślubiając swoją przyrodnią siostrę, księżniczkę Anchesenamon. To wszystko działo się ponad 3000 temu, a mimo to o Tutenchamonie wiemy więcej niż o wielu innych władcach Egiptu. Głównie za sprawą archeologii, a mówiąc dokładnie, dzięki dwóm archeologom: Howardowi Carterowi i Lordowi Carnarvonowi. To [...]

2023-06-23T09:17:30+02:00

Co dla klubów oznacza zmiana uchwały?

Co wprowadza zaktualizowana uchwała? I. Komunikacja między klubem, a zawodnikami oraz innymi klubami Od dnia wejścia w życie uchwały VI/90 zarządu PZPN, wszelka korespondencja między stronami kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawierająca oświadczenia stron, będzie uznawana za doręczona drugiej stronie: a) w momencie doręczenia, lecz nie później niż z upływem 7 dnia od dnia awizowania przesyłki poleconej, w przypadku formy pisemnej, b) najpóźniej z upływem 3 dnia od dnia wysłania wiadomości email, w przypadku formy dokumentowej (zeskanowane pismo, podpisane [...]

2023-06-26T23:55:24+02:00

ZUS w ofensywie

Jednym ze skutków wprowadzenia Polskiego Ładu był zwrot przedsiębiorców ku spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako formie prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy umożliwiające wspólnikom spółki z o.o. uniknięcia konieczności uiszczania składek na ZUS wraz z możliwością równoległego poddania spółki reżimowi „Estońskiego CIT-u” dawały szansę na częściowe zmniejszenie wprowadzonych przez ustawodawcę obciążeń. Praktyka pokazuje jednak, że m.in z uwagi na kwestionowanie przez ZUS stosowania dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których mniejszościowy wspólnik ma znikome uprawnienia, posiadając maksymalnie kilka procent udziałów, konstrukcja [...]

2023-09-16T21:48:26+02:00

Nabywanie i obejmowanie udziałów przez cudzoziemców

1. Ustalenie statusu cudzoziemca w przypadku polskich spółek. Zgodnie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców („Ustawa”) za cudzoziemca uważa się: osobę fizyczną nieposiadająca obywatelstwa polskiego; osobę prawną mająca siedzibę za granicą; nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą; osobę prawną i spółkę handlową nieposiadająca osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt [...]

2023-06-20T20:59:58+02:00

„Z tuszuś powstał, w tusz się obrócisz. Nadaję ci imię Tusz de Zoo”

Tym zdaniem wypowiedzianym w I tomie Tytusa, Romka i A’tomka Papcio Chmiel rozpoczął wieloletnią historię najsłynniejszego polskiego szympansa, Tytusa de Zoo. Zdanie było o tyle symboliczne, że gdyby nie plama tuszu, która spłynęła na nowo rysowany komiks o harcerzach i która Henrykowi Chmielewskiemu przypomniała małpkę, pewnie nigdy nie poznalibyśmy jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego komiksu. Henryk Jerzy Chmielewski zwany Papciem Chmielem urodził się 7 czerwca 1923 roku. W czasie II wojny światowej był żołnierzem [...]

2023-06-15T18:38:03+02:00

KSEF coraz bliżej

W dniu 9 maja 2023 r. opublikowano projekt ustawy o VAT przygotowany przez Radę Ministrów, stanowiący zaktualizowaną wersję projektu ustawy przedstawioną w marcu bieżącego roku w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie nałożenia obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Publikowany projekt w zasadniczej swojej części utrzymał zmiany i rozwiązania przedstawione we wcześniejszym projekcie, wprowadził niemniej szereg istotnych doprecyzowań i uzupełnień. Jeżeli chodzi o rozwiązania o charakterze ogólnym to: a) obowiązkowi e-fakturowania będą podlegać podatnicy [...]

2023-09-16T21:47:16+02:00
Przejdź do góry