Piłka nożna jest bez wątpienia najbardziej demokratycznym ze sportów. Nie tylko prostota reguł nią rządzących a jednocześnie wielość dających się zastosować w niej rozwiązań decyduje o jej unikalności. Jest dostępna dla każdego, również dla mieszkańców brazylijskich fawel, zamkniętych dla obcych biednych dzielnic. W historii wybitnymi piłkarzami stawały się często osoby dla których piłka była jedynym sposobem wydobycia się z biedy z życia w dysfunkcyjnych rodzinach. Nierzadko, również w Polsce, były one sierotami, żyjącymi w niekompletnych rodzinach, w których pokaźną część domowego budżet stanowiły świadczenia i zasiłki otrzymywane od Skarbu Państwa.

Przy tworzeniu i negocjowaniu kontraktów takich, często małoletnich zawodników konieczna jest znajomość przepisów różnych dziedzin prawa. Często konieczne jest dopasowanie jest takie dopasowanie klauzul dotyczących ich wynagrodzenia, aby nie tracili oni świadczeń przyznawanych im na przykład na podstawie przepisów ubezpieczeniowych chociażby tych regulujących problematykę udzielania renty rodzinnej. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy uprawniony do pobierania renty rodzinnej zawodnik jest małoletni i podpisuje kontrakt z relatywnie niskim wynagrodzeniem niższym od pobieranej przez niego renty rodzinnej. Konieczna jest wtedy wiedza, aby tak skalkulować zarobki zawodnika, aby ten nie tracił prawa do pobierania renty rodzinnej a jednocześnie mógł otrzymywać wynagrodzenie przyznane mu na mocy podpisanego kontraktu. Taka sytuacja może mieć miejsce również w przypadku wyjazdu zawodnika za granicę.

Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać uprawniony członek rodziny (również zawodnik) po śmierci osoby, która miała prawo do emerytury lub renty z niezdolności do pracy – lub po osobie ubezpieczonej, która spełniała warunki do przyznania tych świadczeń. Celem jej przyznania jest finansowe wsparcie po śmierci bliskiej osoby. Instytucja renty rodzinnej została uregulowana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Według przepisów obowiązujących w Polsce zawodnik jest uprawniony do renty rodzinnej bezwarunkowo do ukończenia 16 roku życia oraz do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy się uczy. Poprzez „uczenie się” przepisy rozumieją sytuacje w których zawodnik uczy się w trybie: stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym, korespondencyjnym w:

  • a) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, szkołach wyższych państwowych i niepaństwowych działających na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,
  • b) szkołach i seminariach prowadzonych przez kościół katolicki,
  • c) na kursach przysposobienia i doskonalenia zawodowego, prowadzonych w formach szkolnych lub pozaszkolnych trwających co najmniej 3 miesiące,
  • d) za granicą w szkołach podstawowych i wyższych lub języka obcego, na kursach trwających co najmniej 3 miesiące. (taka sytuacja może być teoretycznie wykorzystana w sytuacji, gdy zawodnik wyjeżdża za granicę).

W przypadku podjęcia zawodnika pracy w zależności od wysokości otrzymywanych przez zawodnika dochodów może ona zostać zmniejszona, a nawet odebrana.

Wysokość renty rodzinnej nie ulega zmianom, gdy przychód rencisty nie jest wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, które wynosi obecnie 6 156,25 zł, czyli od 4 309,37 zł;

Jeżeli miesięczne zarobki są wyższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekraczają 130%, to kwota renty rodzinnej jest pomniejszana o kwotę zarobków, stanowiącą różnicę od 4 309,37 zł.  (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce);

W sytuacji, gdy zarobki rencisty są wyższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli przekraczają kwotę 8003,12 zł, to wypłata renty rodzinnej jest całkowicie zawieszana.

Aby zachować w całości prawo do renty rodzinnej, przychód (tj. kwota brutto przed opodatkowaniem, otrzymywana przez zawodnika z tytułu umowy zawartej z klubem) nie powinien zatem przekraczać 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce (obecnie 6 156,25 zł) czyli 4 309,37 zł. (Wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa GUS co kwartał i może zmienić się zarówno w górę jak i w dół).

Renta rodzinna przy podpisywaniu kontraktu piłkarskiego

Wielu, zwłaszcza młodych zawodników w Polsce otrzymuje świadczenia, zasiłki od Skarbu Państwa. O jakich „Regułach Gry” należy pamiętać przy tworzeniu i negocjowaniu klauzul kontraktowych, aby tych świadczeń nie utracili pisze Kazimierz Romaniec.

 

 

Kazimierz Romaniec
kazimierz.romaniec@dgtl.law | zobacz inne wpisy tego autora