Okienko transferowe w pełni, negocjacje transferowe trwają, a wolni zawodnicy poszukują klubów. Jednak to co najbardziej rozpala wyobraźnię kibiców to kwoty transferowe, za jakie zawodnicy przechodzą z klubu A do klubu B. Częściej jednak zmiana barw klubowych odbywa się na zasadzie transferu wolnego, tzn. po wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora. Powszechnie wśród kibiców przyjęło się, że transfery te odbywają się na zasadzie bezpłatnej, tj. klub odstępujący nie uzyskuje od klubu pozyskującego żadnych środków. Jest to jednak w dużej mierze nieprawdą.

Co więcej, na zapłatę z tytułu „wolnego transferu” mogą liczyć także kluby, które nie były ostatnim klubem rejestracji zawodnika zmieniającego przynależność klubową.

Ekwiwalent za wyszkolenie przy bezpośrednim przejściu zawodnika do nowego klubu

Warto przypomnieć, że klub pozyskujący zawodnika wolnego przed zakończeniem roku, w którym zawodnik ukończy 24 rok życia, jest zobowiązany do wypłacenia klubowi odstępującemu ekwiwalent za wyszkolenie.

Ekwiwalent płacony jest za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym zawodnik ukończył 12 lat, a rokiem, w którym ukończył 21 rok życia, liczony począwszy od dnia rozpoczęcia, do dnia zakończenia szkolenia w klubie odstępującym.

Kwota ekwiwalentu uzależniona jest od: 1) okresu, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie (pomiędzy rokiem, w którym ukończył 12 lat, a rokiem, w którym ukończył 21 rok życia), 2) współczynnika bazowego odpowiadającego kategorii wiekowej piłkarza, 3) mnożnika (zależnego od kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego).
Aby ułatwić dokonywanie obliczeń, Polski Związek Piłki Nożnej udostępnia specjalny kalkulator obliczający kwotę ekwiwalentu.

Zasadniczo ekwiwalent przysługuje tylko ostatniemu klubowi rejestracji zawodnika przed zmianą przynależności klubowej. Oznacza to, że ekwiwalentu żądać może klub ostatniej rejestracji zawodnika, i tylko za okres szkolenia w tym klubie.

A czasem także przy kolejnej zmianie przynależności…

Jednak istnieją sytuacje, w których zapłaty ekwiwalentu może żądać również klub, który nie był klubem ostatniej rejestracji zawodnika.

Z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy zawodnik w okresie 18 miesięcy, od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora, po zmianie przynależności klubowej, ponownie (1 raz lub więcej) zmieni przynależność klubową.

Ekwiwalent będzie należny wyłącznie w sytuacji, kiedy zawodnik, we wskazanym terminie, zostanie potwierdzony do klubu zakwalifikowanego do wyższej kategorii klasy rozgrywkowej, aniżeli klub odstępujący.

Ówcześnie nowy klub pozyskujący będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu pozyskującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego.

Obrazując opisaną sytuację:

Zawodnik wolny przechodzi z klubu A do klubu B. Kluby te są klubami tej samej kategorii (np. występują razem na poziomie I ligi). Klub B wypłaca klubowi A ekwiwalent w wysokości 5.000 zł. Po upływie 1 sezonu rozgrywkowego zawodnik zmienia przynależność klubową do klubu C, występującego w Ekstraklasie. W przypadku bezpośredniego przejścia z klubu A do C, klub A mógłby żądać 10.000 zł ekwiwalentu.

W takiej sytuacji, klub A otrzyma od klubu C dodatkowe 5.000 zł tytułem ekwiwalentu za wyszkolenie, czyli kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą klub C zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z klubu A, a wysokością ekwiwalentu przysługującą klubowi A od klubu B.

A czasem się nie należy…

Na koniec przypomnieć warto, że w niektórych sytuacjach, klubowi odstępującemu nie będzie przysługiwał ekwiwalent za wyszkolenie.
Brak wypłaty ekwiwalentu będzie miał miejsce w przypadku:

a) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje z klubu V kategorii do klubu V kategorii;
b) prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego;
c) prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu PZPN;
d) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym.

Warto zatem śledzić karierę swojego byłego zawodnika, przez okres co najmniej 18 miesięcy od dnia wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji, ponieważ nawet przy braku transferu zagranicznego, klub może uzyskać dodatkowe środki za wyszkolenie swojego byłego zawodnika.

Wszelkie uchwały, o których mowa w niniejszym artykule możecie znaleźć w naszej publikacji „Reguły Gry”, dostępnej pod linkiem:
https://dgtl.business/zamow-ksiazke/#zamow

Bartosz Ulczycki
Bartosz Ulczycki
bartosz.ulczycki@dgtl.law | zobacz inne wpisy tego autora