Newsletter KRS: e-monitoring przeciw podszywaniu się pod spółki

W dniu 21 czerwca 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą ustawodawca udostępnił nową funkcjonalność w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), tak zwany „Newsletter KRS”. Założeniem ustawodawcy jest ograniczenia procederu kradzieży spółek, poprzez wprowadzenie możliwości monitorowania wniosków składanych do KRS, oraz wydawanych przez sądy rejestrowe postanowień o wpisie zmiany podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Powiadomienie spółki o złożeniu wniosku, np. o zmianę wspólników czy członków zarządu pozwoli na weryfikację, czy wniosek taki został złożony zgodnie z wolą spółki/wspólników. W praktyce zdarzało się, że na podstawie podrobionych dokumentów sąd rejestrowy dokonywał wpisu zmiany w KRS. Niekiedy taka sytuacja wiązała się z przejęciem spółki przez osoby niepowołane, a następnie wymianą członków zarządu i zaciągnięciem w imieniu takiej spółki zobowiązań finansowych, przy jednoczesnym braku świadomości należycie powołanego zarządu. Ostrzeżenie o złożonym do KRS wniosku, pozwoli na wcześniejszą weryfikację i ewentualne zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Informacje z Newslettera KRS są przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, każdej osobie która wskaże w specjalnej zakładce w PRS numer KRS podmiotu, który chce „zasubskrybować”. Ustawodawca wprowadził jednak ograniczenie do 50 obserwowanych podmiotów przypadających na jedno konto w PRS. Ograniczenie to zostało wprowadzone z obawy przed możliwością przeciążenia systemu teleinformatycznego, tak istotnego z punktu widzenie również jego innych istotnych funkcjonalności (składanie wniosków i pism do sądów rejestrowych/przeglądanie akt rejestrowych KRS).

Dodatkowo, należy również zaznaczyć, że od 1 lipca 2021 r. użytkownicy PRS, mają możliwość zapoznawania się aktami rejestrowymi umieszczonymi w systemie teleinformatycznym, a to rozwiązanie w połączeniu z Newsletterem KRS pozwoli na natychmiastową weryfikację treści złożonego do KRS wniosku co pomoże w jego weryfikacji.

Informacje mają być przesyłane przez okres wskazany w zgłoszeniu, nie dłużej niż przez rok, bądź do momentu rezygnacji z takiej subskrypcji. Istnieje również możliwość wielokrotnego przedłużenia tego okresu, jednak również za każdym na czas nie dłuższy niż jeden rok.

Wprowadzenie nowego mechanizmu weryfikacji, jakim jest Newsletter KRS, należy ocenić pozytywnie. Nowe rozwiązanie może nie wyeliminować całkowicie problemu kradzieży spółek, jednak z pewnością powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

 

 

Ernest Bucior
Ernest Bucior
zobacz inne wpisy tego autora