Monika Latos-Miłkowska
associate professor

Monika łączy praktykę prawniczą z pracą naukową – jest radcą prawnym i naukowcem specjalizującym się w prawie pracy.

Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań – zarówno praktycznych, jak i naukowych – jest problematyka zbiorowego prawa pracy, przekształceń organizacyjnych po stronie pracodawcy i ich wpływu na stosunki pracy, ochrony trwałości stosunku pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Jako radca prawny Monika specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zarówno zbiorowego jak i indywidualnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Uczestniczyła jako doradca w procesie łączenia pracodawców, rokowaniach zbiorowych i sporach zbiorowych. Będąc w latach 2018-2023 radcą prawnym w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zyskała również doświadczenie w prowadzeniu spraw windykacyjnych.

Unikalne połączenie doświadczenia praktycznego z wiedzą teoretyczną daje jej otwarte i kreatywne spojrzenie, pomagające w znajdowaniu nieszablonowych rozwiązań problemów prawnych.

Monika jest autorką 100 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. W szczególności jest autorką monografii „Ochrona interesu pracodawcy”, która w 2014 r. stała się podstawą nadania jej stopnia doktora habilitowanego. Jest również współautorką cenionego komentarza do kodeksu pracy pod redakcją Profesora Ludwika Florka oraz autorką komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Jest też współautorką kilku tomów Systemu Prawa Pracy pod redakcją naukową Profesora Krzysztofa W. Barana. Regularnie publikuje w Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym, Studiach z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz innych wysokopunktowanych czasopismach prawniczych.

Monika jest kierownikiem Zakładu Prawa Pracy Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Uprzednio przez wiele lat zatrudniona była na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPIA UW.