Joanna Namojlik
counsel

 

Joanna jest adwokatem, szefową Praktyki Sporów, szefową Spanish Desk oraz członkiem zespołu Praktyki HR („Ludzie”) w DGTL. Oprócz sporów, zajmuje się także indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym w szczególności sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla.

Joanna posiada szczególnie bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych
w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS i Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto Joanna posiada doświadczenie reprezentowania klientów w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym przygotowania strategii reprezentowanych podmiotów nakierowanych na minimalizację ryzyk przegrania postępowania.

Oprócz zamiłowania do prawa pracy, Joanna zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym
i prowadzeniem sporów zarówno pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jak również prowadzeniem sporów gospodarczych. Wspiera klientów w odzyskiwaniu należności oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Do wybranych projektów realizowanych przez Joannę w ciągu ostatnich lat należą:

• bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zatrudniania cudzoziemców na rzecz amerykańskiej sieci restauracji;

• bieżące doradztwo prawne i wsparcie z zakresu prawa pracy podmiotów z branży budowlanej, deweloperskiej oraz branży medycznej,

• reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych przeciwko ZUS w zakresie ustalenia płatnika składek, ustalenia wymiaru składek, a także w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom,

• reprezentacja spółki z branży deweloperskiej w sporach z byłymi współpracownikami o ustalenie stosunku pracy i wypłatę dodatkowych świadczeń z zakresu prawa pracy,

• reprezentacja spółki z branży deweloperskiej w sporach z byłymi członkami zarządu z tytułu naruszenia zakazu konkurencji zakończona pozytywnym rozstrzygnięciem, na podstawie którego doszło do oddalenia powództwa w sprawie o zapłatę odpowiednio 450.000,00 zł i 600.000,00 zł,

• reprezentacja spółki z branży technologicznej w sporze przeciwko pracownikowi (przewodniczącemu zakładowej organizacji związkowej) zakończona pozytywnym rozstrzygnięciem w postaci oddalenia powództwa o przywrócenie do pracy i wypłatę odszkodowania byłego pracownika,

• reprezentacja podmiotów z branży kreatywnej oraz reklamowej w sprawie o zapłatę z tytułu niewykonania zobowiązań umownych,

• wsparcie klienta z branży medycznej w postępowaniu egzekucyjnym,

• przygotowanie opinii prawnej i oceny ryzyk pod kątem naliczeniem kar umownych oraz zaistnienia podstaw uzasadniających ewentualne odstąpienie oraz zapłaty roszczeń wynikających z umowy IT dla podmiotu z sektora bankowego.

W wolnym czasie lubi podróżować, poznawać nowe miejsca oraz gotować. Wśród jej zainteresowań znajduje się również psychologia.

Języki: angielski i hiszpański.