Grzegorz Mączyński
of counsel

 

Adwokat specjalizujący się w aspektach prawnych refundacji leków oraz wyrobów medycznych, w zagadnieniach dotyczących odpowiednio: dystrybucji, marketingu i reklamy leków oraz wyrobów medycznych i środków spożywczych, zagadnień „compliance” na rynku ochrony zdrowia; regulacjach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej i ich finansowania oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych, komunikacji i współpracy pomiędzy interesariuszami na ww. rynku, a także zadań władz publicznych w sektorze ‘health care’ oraz w prawnych aspektach działalności badawczo-rozwojowej oraz zagadnieniach współpracy przedstawicieli świata nauki/zawodów medycznych z biznesem.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe nabywał w ramach wieloletniej współpracy z wiodącymi kancelariami w Polsce zajmującymi się doradztwem dla rynku ochrony zdrowia, a także w ramach własnej kancelarii prowadzonej od 2011 roku oraz wcześniej jako pracownik Ministerstwa Zdrowia w okresie od 2002 r. do 2008 r. (w tym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji). Wspierał, jako ekspert Ministra Zdrowia, przedstawiciela Polski w ramach „Innovative Medicines Initiative”.

Jest autorem publikacji specjalistycznych, m.in. z zakresu prawa farmaceutycznego, funkcjonowania szpitali. Od 2007 r. występuje jako prelegent podczas konferencji naukowych i biznesowych. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Zarządzanie ryzykiem w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa farmaceutycznego”. Prywatnie pasjonat historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii gospodarczej i odkryć naukowych, a także miłośnik crowdfunding’u i crowdsourcing’u.

Wybrane doświadczenia:

Refundacja leków i wyrobów medycznych:

– Doradztwo przy kilkudziesięciu postępowaniach refundacyjnych prowadzonych na gruncie ustawy o refundacji dla leków, wyrobów medycznych (przygotowywanie lub weryfikacja dokumentów, przygotowywanie stanowisk, wniosków i innych dokumentów wykorzystywanych w postępowaniach);

– Udział w negocjacjach z Komisją Ekonomiczną i w wielu spotkaniach z przedstawicielami Ministra Zdrowia;

– Doradztwo przy kilkudziesięciu różnych projektach dotyczących wykonywania obowiązującej decyzji refundacyjnej dla leków i wyrobów medycznych (np. rozliczanie instrumentów dzielenia ryzyka, dystrybucja, promocja produktów).

Finansowanie świadczeń zdrowotnych:

– Opracowanie i wdrażanie strategii działań na rzecz uzyskania odpowiedniego finansowania ze środków publicznych balonów pokrytych lekiem (DEB) – prawdopodobnie jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce (2010 – 11 r.);

– Doradztwo w zakresie przygotowania strategii działań i ich wdrażania dla wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii – w zakresie ich finansowania w ramach jednorodnych grup pacjentów;

– Prowadzenie audytu dla grupy podmiotów leczniczych w zakresie realizacji umów z NFZ oraz rozliczeń udzielonych świadczeń zdrowotnych;

– Realizacja co najmniej kilkunastu projektów dotyczących zapewnienia dostępności pacjentów do określonych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej;

– Prowadzenie polskiej części ogólnoeuropejskiego projektu „market access” dotyczącego postrzegania i możliwości finansowania wyrobu medycznego stosowanego w ramach świadczeń intensywnej terapii.

Inne wybrane projekty:

– Doradztwo przy kilkunastu projektach dotyczących opracowania i następnie wdrażania struktury dystrybucji refundowanymi produktami;

– Współtworzenie kompleksowej strategii oraz zasad dystrybucji na rynku ochrony zdrowia produktów refundowanych i nierefundowanych – we współpracy z doradcami podatkowymi (zagadnienia cen transferowych);

– Doradztwo w zakresie restrukturyzacji kilkunastu szpitali podległych Marszałkowi Województwa;

– Doradztwo przy powiadomieniach dotyczących wyrobów medycznych, kierowanych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (m.in. termometry, wyroby medyczne przeciwżylakowe, opatrunki). W przypadku zgłoszeń wyrobów medycznych do ww. Urzędu doradztwo w zakresie zagadnień formalno-prawnych i współpraca z ekspertami medyczno-merytorycznymi;

– Doradztwo w bardzo dużej liczbie projektów lub spraw dotyczących prowadzenia reklamy i promowania leków oraz wyrobów medycznych (zarówno w zakresie reklamy kierowanej do pacjentów, jak i przedstawicieli zawodów medycznych) – z uwzględnieniem zagadnień dot. „re-klasyfikacji”, „produktów z pogranicza” oraz „marek parasolowych”;

– Opracowywanie dużej liczby procedur aktywności marketingowych i z zakresu „compliance” na rynku ochrony zdrowia oraz wsparcie przy ich wdrożeniach (firmy farmaceutyczne, firmy „med-tech”, podmioty lecznicze);

– Przeprowadzenie bardzo dużej liczby szkoleń, warsztatów lub wystąpień na konferencjach, począwszy od zagadnień dotyczących reklamy na rynku ochrony zdrowia, przez zagadnienia „compliance”, aż po refundację i finansowanie świadczeń zdrowotnych;

– Grzegorz Mączyński współtworzył elektroniczną „Platformę Signovis” zawierającą dedykowane narzędzia prawno-informatyczne w zakresie wsparcia specjalistów i zespołów „market-access.” Wśród klientów: firmy farmaceutyczne z pierwszej dziesiątki największych światowych.